วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552

พรรคการเมืองคืออะไร

พรรคการเมือง (Political party)

พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญยิ่งสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้เพราะพรรคการเมืองเป็นช่อง ทางการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนผู้ถูกปกครองกับรัฐบาลผู้เป็นผู้ปกครอง พรรคการเมืองจะอาศัยความชอบธรรมจากคะเเนนเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ได้รับการเเต่งตั้งเป็นคณะรัฐบาลเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารประเทศไปตามเจตนารมณ์ของนโยบายของพรรคของตน