วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2552

ข้อคิดพรรคการเมืองไทย

ผู้เขียนได้อ่านข้อคิดว่าด้วยพรรคการเมืองไทยเขียนโดยคุณปฐม มณีโรจน์ ใน มติชน เห็นว่าได้ข้อคิดที่มีประโยชน์จึงอยากช่วยเผยแพร่อีกสื่อหนึ่ง ขอขอบคุณคุณปฐม มาณ ที่นี้

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาค่อนศตวรรษแล้ว และมีสถาบันพรรคการเมืองก่อตั้งมากกว่า 60 ปี มีและเคยมีพรรคการเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วนประเด็นมีอยู่ว่า ผู้คนทั้งไกลและใกล้ อยู่นอกหรือในพรรคการเมือง รู้จักและแยกแยะพรรคการเมืองออกจากสถาบันการเมืองอื่นๆ ได้ชัดเจนเพียงใด

กติกาหรือกฎหมายพรรคการเมืองที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต ระบุกรอบที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ การรวมตัวของประชาชนสถาบันหรือกลไกทางการเมืองมีหลากหลายและต่างระดับ ต่างมีความมุ่งหมายในการดำเนินการทางการเมืองเหมือนกัน แต่จะมีวัตถุประสงค์ที่เจาะจงแตกต่างกันไป
อาจจะเรียกตัวเองเป็นกลุ่ม ชมรม สมาพันธ์ สมัชชา คณะ ฯลฯ ก็ได้ เช่น กลุ่มกดดัน หรือกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งรวมตัวกันเข้าเพื่อเสนอหรือเรียกร้องต่อต้านหรือคัดค้าน หรือไม่ก็ผลักดันหรือสนับสนุน issues
ทางการเมืองใดๆ ซึ่งทางรัฐศาสตร์เรียกว่า interest articulation บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการรวมตัวกันทำจะได้ผลกว่าต่างคนต่างทำ


ผลประโยชน์ที่สนับสนุนหรือคัดค้านอาจจะเป็นประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มผู้เรียกร้องโดยตรง เช่นกลุ่มเกษตรกร ปลูกลำใย เกษตรกรปลูกอ้อย เกษตรกรเลี้ยงโคนม ฯลฯหรืออาจจะเรียกร้องเรื่องที่ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน เช่น สมาคมอนุรักษ์ช้าง ชมรมต่อต้านการทารุณสัตว์ เป็นต้น

อ่านต่อตอน2