วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

รายชื่อพรรคการเมืองไทยในระบบภาษีกรมสรรพากร

รายชื่อพรรคการเมืองของไทยที่อยู่ในระบบยื่นแบบภาษีของกรมสรรพากร

001 - พรรคประชาธิปัตย์
002 - พรรคประชากรไทย
003 - พรรคกิจสังคม
004 - พรรคมหาชน
005 - พรรคไทเป็นไท
006 - พรรคกสิกรไทย
007 - พรรคกฤษไทยมั่นคง
008 - พรรคชีวิตที่ดีกว่า
009 - พรรคสยาม
010 - พรรคเพื่อฟ้าดิน
011 - พรรคเผ่าไท
012 - พรรคทางเลือกใหม่
013 - พรรคความหวังใหม่
014 - พรรคเพื่อนเกษตรไทย
015 - พรรคสู้เพื่อไทย
016 - พรรคพลังเกษตรกร
017 - พรรคประชาราช
018 - พรรคดำรงไทย
019 - พรรคแรงงาน
020 - พรรคนิติศาสตร์ไทย
021 - พรรคพลังแผ่นดิน
022 - พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
023 - พรรครักเมืองไทย
024 - พรรคพลังแผ่นดินไท
025 - พรรคเสรีประชาไทย
026 - พรรคเอกราช
027 - พรรคชาติสามัคคี
028 - พรรคสังคมไท
029 - พรรคอยู่ดีมีสุข
030 - พรรคนำวิถี
031 - พรรคปวงประชาธรรม
032 - พรรคเสียงประชาชน
033 - พรรคสตรีเพื่อชาติ
034 - พรรคเพื่อไทย
035 - พรรครักษ์ไทย
036 - พรรคอุดมรัฐ
037 - พรรคประชาชนก้าวหน้า
038 - พรรคไทยภูพาน
039 - พรรคสหธรรม
040 - พรรคไทยร่ำรวย
041 - พรรคเพื่อแผ่นดิน
042 - พรรคอธิปไตย
043 - พรรคสยามก้าวหน้า
044 - พรรคประชาชาติไทย
045 - พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
046 - พรรคศิลปิน
047 - พรรคศรีสยาม
048 - พรรคพัฒนาประชาธิปไตย
049 - พรรคสันติภาพชาวไทย
050 - พรรคสยามสันติ
051 - พรรคคุณธรรม
052 - พรรคสังคมธิปไตย
053 - พรรคแทนคุณแผ่นดิน
054 - พรรคสาธารณชน
055 - พรรคชาติไทยพัฒนา
056 - พรรคอนาคตไทย
057 - พรรคเทียนแห่งธรรม
058 - พรรคอนุรักษ์นิยม
059 - พรรคธรรมาภิบาลสังคม
060 - พรรคสุวรรณภูมิ
061 - พรรคพลังไทย
062 - พรรคราษฎร
063 - พรรคภูมิใจไทย
064 - พรรคเพื่อประชาชน
065 - พรรคพอเพียง
066 - พรรคต้นตระกูลไทย