วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคประชามติ

พรรคประชามติ (Prachamati Party)

ชื่อพรรคมีตัวย่อ ปม. เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีนายประมวล รุจนเสรี เป็นหัวหน้าพรรค มีนายรุจอานันทน์ พงศ์ภัคธากาญจน์ เป็นรักษาการเลขาธิการพรรค
คำขวัญพรรคคือ ชีวิตต้องมีหลักประกัน ด้วยเมตตา ปัญญา เพื่อประชาชน มีนโยบายทั้งสิ้น 20 ข้อ

สัญลักษณ์พรรคเป็นรูปนกวายุภักษ์บินเหนือทะเล ฝ่าคลื่นลม

ที่ทำการพรรคเดิมตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2954-3030-1 และต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่ เลขที่ 16 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4 ซอยสามัคคี 62 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5746921-22

ก่อนการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2550 นายประมวล หัวหน้าพรรคตั้งเป้าไว้ว่า จะได้ผู้แทนของพรรคเขตละคนทั่วประเทศ ผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่า พรรคประชามติมิได้รับการเลือกมาเลยแม้แต่คนเดียว
ต่อมา ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 นายประมวลในฐานะหัวหน้าพรรคได้แถลงข่าวว่า ไม่อาจรับภาระค่าใช้จ่ายของพรรคต่อไปได้ จึงตัดสินใจยุติกิจการพรรคลงจากนั้น