วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคนำวิถี


พรรคนำวิถี

มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 391 ม.1 ถ. บอนด์สตีท เมืองทองธานี ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2984-1418

ข้อมูลทั่วไป

พรรคมีชื่อภาษาอังกฤษ คือ The Num Vidhi Party จัดตั้งวันที่ 10 กันยายน 2550
จำนวนกรรมการบริหารพรรค มี 16 คน
คณะกรรมการบริหารพรรคข้อมูลตามเอกสารเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

พล.ท. อัครชัย จันทรโตะ หัวหน้าพรรค นายภัทรมงคล อภิรัฐพงษ์ เลขาธิการพรรค นายสุกิจ วัฒนสุข รองหัวหน้าพรรค นายอุทัย นามวงศ์ รองหัวหน้าพรรค นายธนยศ รุ่งเรืองชูเชิด รองหัวหน้าพรรค นายณพล ชัยธานี รองหัวหน้าพรรค

นโยบายพรรค
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรทฤษฏีใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการขุดคลองคอคอดกระ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ จะมุ่งมั่นเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และในแนวทางที่ชอบด้วยกฎหมาย ผลักดันให้ยกระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลทั่วประเทศ