วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคไทยรวมไทย

พรรคไทยรวมไทย

เดิมชื่อ พรรครักษ์แผ่นดินไทย เป็นพรรคการเมืองไทย หัวหน้าพรรคคือ นายสุรทิน พิจารณ์ เคยส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในไทย เมษายน พ.ศ. 2549 แต่ไม่ได้รับเลือก ต่อมาในเดือนตุลาคม 2549 นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นเรื่องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค พร้อมกับพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า และพรรคธัมมาธิปไตย เนื่องจากไม่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง

ในเดือนกรกฎาคม 2550 พรรครักษ์แผ่นดินไทย ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทยรวมไทย โดยมีหัวหน้าพรรคคือ นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา อย่างไรก็ตาม พรรคนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณายุบพรรคของตุลาการรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ยื่นรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมาย

เดิมสมาชิกกลุ่มไทยรักไทย (พรรคไทยรักไทย เดิม) จะไปขอจดทะเบียนตั้งพรรคใหม่ ใช้ชื่อว่า พรรคไทยรวมไทย โดยใช้อักษรย่อ ทรท. เช่นเดียวกับพรรคไทยรักไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ร.ท.กุเทพ ใสกระจ่าง โฆษกคณะทำงานบริหารจัดการกลุ่มไทยรักไทย กล่าวถึงข่าว กลุ่มไทยรักไทย เตรียมจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองใหม่ ในชื่อพรรคไทยรวมไทย แล้วให้ นายบุญคลี ปลั่งศิริ อดีตประธานกรรมการบริหารเครือชินคอร์ปเป็นหัวหน้าพรรค นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็น เลขาธิการพรรค ว่า เป็นการคาดเดา หากกลุ่มไทยรักไทยตั้งพรรค คงมี ผู้สนใจเพราะถือเป็นเวทีเปิด ซึ่งในส่วนของตัวบุคคล ทั้งหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค จะขอไปจัดกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อจดทะเบียนตั้งพรรคแล้วเสร็จร.ท.กุเทพ กล่าวอีกว่า การจดทะเบียนตั้งพรรคใหม่ อาจจะไม่ใช้ชื่อไทยรักไทยตามเดิม เนื่องจากติดขัดที่คณะกรรมการ-การเลือกตั้ง ยังไม่อนุญาต รวมทั้งยังมีการเตรียมออกกฎหมายห้ามใช้ชื่อพรรคเดิม ซึ่งกลุ่มไทยรักไทย จะไม่ดึงดันแต่จะขอตั้งพรรคให้ได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน แต่ในที่สุดพรรคไม่สามารถกระทำได้ เพราะเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้ลงมติผ่านร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 3 วาระรวด สาระสำคัญ ของร่าง พรบ.ดังกล่าว คือ การเพิ่มหลักเกณฑ์ในการขอตั้งพรรคการเมือง ที่ห้ามมิให้ใช้ชื่อพรรคการเมือง ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซ้ำหรือพ้องหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับชื่อหรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบตามมาตรา66ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง เว้นแต่จะพ้นกำหนด 5 ปีไปแล้วนับแต่วันที่มีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองดังกล่าว