วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคชาติสามัคคี

พรรคชาติสามัคคี

ข้อมูลพรรค

พรรคชาติสามัคคี ชื่อย่อ พรรคชาติสามัคคี (ช.ส.ม.) วันที่จดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2549 หัวหน้าพรรค นายนพดล ไชยฤทธิเดช เลขาธิการพรรค นายยงยุทธ อุตทาพงษ์ จำนวนสมาชิก 19 คน


“พรรคชาติสามัคคี” ยึดแนวทางของสิทธิประชาธิปไตยสากลที่ประกอบด้วย ทฤษฏีรัฐศาสตร์ และทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ โดยนำหลักการปกครองของทฤษฏีปรัชญาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ เช่น หลักอธิปไตยเป็นของปวงชนทุกชนชั้น หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย หลักการปกครอง จากการเลือกตั้ง ฯลฯ รวมทั้งความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียน ตลอดจนสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อแก้ปัญหา ชี้ขาด และปัญหาอื่นๆ ของชาติให้ลุล่วงไป

นโยบายพรรคชาติสามัคคี

ด้านเศรษฐกิจ
สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรประชาธิปไตยทั้งหลายของประชาชน โดยคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของกลุ่มชนนั้นๆ อันจะพึงมีตลอดจนส่งเสริมการแสดงประชามติที่ถูกต้องและเป็นประชาธิปไตย
ทบทวนและแก้ไขแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนพัฒนาแห่งชาติให้ตรงกับสภาพความ
กำหนดมาตรการและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการผูกขาดของวิสาหกิจต่างๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจใหญ่ๆ ที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาติ เช่น อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การค้าต่างประเทศ การธนาคาร การขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง กำหนดพื้นที่ทางการเกษตร อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยให้แน่นอนทั่วประเทศ

ด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
ประกันการผลิตและราคาผลิตผลของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
ปลดเปลื้องภาระหนี้สินของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ให้ทุเลาเบาบางลงจนหมดสิ้นไป ด้วยวิธีการและขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนสถาบันเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และมีบทบาทเข้มแข็งขึ้นทั้งด้านการผลิต และการจำหน่าย ตลอดจนการบริหารงานองค์กร

ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ประกาศและคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับแรงงาน และสาขาอาชีพต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น ขยายการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้นและขจัดการกีดกันเข้าทำงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการขูดรีดแรงงานให้หมดสิ้นไป ปรับปรุงอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำให้เหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติ เพิ่มความมั่นคงในการทำงานและหลักประกันในการทำงานแก่ผู้ใช้แรงงาน