วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

นโยบายรัฐบาล


คำแถลงนโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. นโยบายเศรษฐกิจ
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ภาคผนวก ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อมูลจากเว็ปพรรคประชาธิปัตย์