วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคการเมืองในปัจจุบัน

พรรคการเมืองในอดีต หรือพรรคการเมืองที่ไม่มีบทบาทแล้ว

พรรคไทยรักไทย
พรรคกิจสังคม

พรรคเสรีมนังคศิลา
พรรคพลังธรรม
พรรคชาติพัฒนา
พรรคเสรีธรรม
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย


พรรคการเมืองที่ไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้ง

พรรคศิลปิน


พรรคการเมืองที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้ง

พรรคแนวร่วมภาคประชาชน
พรรคถวายจริง

พรรคการเมืองในปัจจุบันเรียงลำดับตามหมายเลขประจำพรรค
(สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550)

พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พรรคประชาธิปัตย์
พรรคพลังเกษตรกร พรรครักเมืองไทย
พรรคแรงงาน พรรคเกษตรกรไทย พรรคประชาราช
พรรคนิติศาสตร์ไทย พรรคพัฒนาประชาธิปไตย
พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคดำรงไทย
พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคชาติสามัคคี
พรรคความหวังใหม่ พรรคประชากรไทย
พรรคประชามติ พรรคไทเป็นไท พรรคพลังแผ่นดินไท
พรรคมหาชน พรรคคุณธรรม พรรคราษฏรรักไทย
พรรคกฤษไทยมั่นคง พรรคอยู่ดีมีสุข
พรรคไทยร่ำรวย พรรคเอกราช พรรคพลังแผ่นดิน
พรรคสังคมธิปไตย พรรคนำวิถี