วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคชาติสังคม

พรรคชาติสังคม
ก่อตั้งขึ้นมาหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2500 มี
พลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค ได้แก่ พลโทถนอม กิตติขจร นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

เลขาธิการพรรค คือ พลโทประภาส จารุเสถียร


พรรคชาติสังคมได้ลงเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2500 ปรากฏว่าสมาชิกพรรคได้รับเลือกมาทั้งหมด 9 คน จึงไม่อาจตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ จึงต้องร่วมกับพรรคการเมืองอื่น จัดตั้งรัฐบาลขึ้น โดยมี พล.ท.ถนอม กิตติขจร หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 แต่ว่า การบริหารบ้านเมืองในสภาฯของ พล.ท.ถนอม เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะสมาชิกพรรคชาติสังคมเองเรียกร้องผลประโยชน์ และค่าตอบแทนต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ด้วย จนกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2501 โดย พล.อ.สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งคำประกาศของคณะปฏิวัติชุดนี้ได้ยกเลิกพรรคการเมืองทั้งหมด บทบาทของพรรคชาติสังคมจึงยุติลงแต่เพียงเท่านี้