วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคศิลปิน


พรรคศิลปิน

พรรคศิลปิน เป็นพรรคการเมืองของไทยที่ก่อตั้งขึ้น โดยนายวสันต์ สิทธิเขตต์ และกลุ่มศิลปินไทยส่วนหนึ่ง จำนวน 17 คน ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550

พรรคศิลปินมีหัวหน้าพรรคคือ นายวสันต์ สิทธิ์เขตต์ มีนายจุมพล อภิสุข จากวงคนด่านเกวียน เป็นเลขาธิการพรรค และนางนิตยา บุญประสิทธิ จากวงกรรมาชน เป็นโฆษกพรรค และมีกรรมการพรรคประกอบด้วยศิลปินในแขนงต่าง ๆ เช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ, สุรชัย จันทิมาธร มงคล อุทก พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ นักดนตรีเพลงเพื่อชีวิต, ไชยันต์ ไชยพร กนกศักดิ์ แก้วเทพ อาจารย์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม นายวสันต์ สิทธิเขตต์ กล่าวว่าการมีโครงสร้างหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค เพียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง

พรรคศิลปินมีสัญลักษณ์เป็นรูปนกพิราบสีขาว หมายถึง เสรีภาพ มีคำขวัญว่า หัวใจคือไม่ปกครอง ไม่ปรารถนาผู้นำและผู้ตาม ทุกคนตื่นรู้ตน มีสติปัญญา มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทุกคนดูแลตนเอง ชุมชน และสังคม เคารพซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการแบ่งปัน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของสังคม และจะไม่ร่วมมือกับนักการเมืองหน้าเก่า แต่จะร่วมมือกับพรรคการเมืองที่เป็นทางเลือก และยังมีนโยบายเพื่อสิทธิ์ของบุคคลเพศที่สาม พรรคศิลปินไม่ได้มุ่งหวังที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ

แนวคิดพรรคศิลปิน มีที่มาเริ่มแรกจากการนำเสนอศิลปะสื่อผสม ของวสันต์ สิทธิเขตต์ ในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2548 มีการทำโปสเตอร์วิพากษ์วิจารณ์ นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมของนักการเมืองพรรคไทยรักไทย และได้รับการสนับสนุนจากศิลปินบางส่วน เช่น ถวัลย์ ดัชนี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ประเทือง เอมเจริญ ช่วง มูลพินิจ อังคาร กัลยาณพงศ์
ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมไทย