วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรครักเมืองไทย


พรรครักเมืองไทย

เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย สำนักงานใหญ่อยู่ที่บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เดิมย้ายมาจาก จ.ขอนแก่น ตราสัญลักษณ์พรรครักเมืองไทย ประกอบด้วย แผนที่ประเทศไทยแทนถึง ความเป็นเอกราชของชาติไทย และ สีเหลืองวงกลม หมายถึง หลักคุณธรรมของศาสนาเพื่อเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันคนไทยทั้งชาติไม่ให้เกิดอันตรายทั้งปวง

นโยบายพรรครักเมืองไทย

ด้านเศรษฐกิจ
ทบทวนและพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแข่งขันเสรีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและประเทศชาติ
ให้การสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ภายในประเทศเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ระมัดระวัง และรอบคอบที่สุดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดของชาติ

ด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภค

สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
เพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาสินค้าบางประเภทที่ให้โทษต่อสุขภาพและร่างกายของประชาชน
สนับสนุนให้อนามัย ตำบล และโรงพยาบาลทุกจังหวัดให้มีการบริการที่ดีและทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

ด้านการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรักในการเรียนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา
ส่งเสริมและให้การสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่เสียค่าเล่าเรียนทุกระดับการศึกษา
ออกมาตรการให้ครูและอาจารย์ต้องมีการพัฒนาในการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ