วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคไทเป็นไท


พรรคไทเป็นไท

"พรรคไทเป็นไท" เป็นพรรคเก่าได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี เดิมชื่อ “พรรคเกษตรมหาชน” ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2541 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2546 เปลี่ยนชื่อเป็น “พรรคคนขอปลดหนี้” และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2549 เปลี่ยนชื่อเป็น “พรรคไทเป็นไท” ปัจจุบันมี นายชูชาติ ประธานธรรม (ชื่อเดิม คือนายกุศล หมีเทศ) ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรค ซึ่งพรรคฯ ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 81/9-10 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิทยา ผลคำ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการพรรค เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
เป้าหมายหลักของพรรค 3 ประการ
ประการที่ 1 การขจัดความยากจนของคนในชาติ ลดช่องว่างของคนในสังคม
ประการที่ 2 การขจัดคนโกง ยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล
ประการที่ 3 เร่งสร้างคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รู้ให้อภัยของคนในชาติ ด้วยความหมายของวงรี 3 วง และสีที่ล้อมรอบประเทศไทย หมายถึง ชาติไทยเป็นเอกราชเป็นไท ร่มเย็น อุดมสมบูรณ์และน่าอยู่ วงรีสีฟ้ารอบนอก หมายถึง ความเป็นอิสรเสรี ไพร่ฟ้าหน้าใสมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคกัน ตามกฎหมาย วงรีสีเขียวอ่อนรอบนอก หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร น้ำมัน และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด วงรีสีเหลืองรอบนอก หมายถึง การปกครองโดยธรรมคุ้มครองป้องกันชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข สงบร่มเย็น หมายถึง ประเทศไทย ประกอบด้วยคนไทยร้อยจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมัน และทรัพยากรธรรมชาติ มีสถาบันพุทธศาสนา พระสงฆ์ คงอยู่คู่ความเป็นไท คนไทย ชาติไทย ตลอดไป บ่งบอกความเป็นไท ความเป็นอิสระ ความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื่น ร่มเย็นสงบสุข การมีแนวคิดการปกครองแผ่นดินโดยยึดศีล 5 และธรรม 5 ประการ หลักคุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรมรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้จักลดละความโลภ โกรธ หลง ซึ่งกัน และกัน รู้จักลดละความโลภ โกรธหลง และคนไทยส่วนใหญ่นับถือคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มีความสามัคคีเกิดความร่มเย็น ชุ่มชื่น อุดมสมบูรณ์
ข้อมูลจากเว็ปไซต์ไทเป็นไท