วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พรรคชาติไทย

ประวัติพรรคชาติไทย

1. การตั้งพรรคชาติไทยผู้ริเริ่มในการจัดตั้งพรรคชาติไทย คือ พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร, พลตรี ศิริ สิริโยธินและพลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทยได้จัดตั้งพรรคขึ้นตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2517

2. การตั้งพรรคชาติไทย"ชาติไทย" เป็นคำที่มีความหมายและความสำคัญในตัวเองอย่างลึกซึ้ง เป็นมงคลนามสมาชิกของพรรคมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งด้วยชีวิตจิตใจเป็นอุดมการณ์สูงส่งซึ่งเรายึดมั่นไม่เสื่อมคลาย จึงได้ให้ชื่อพรรคว่า "พรรคชาติไทย"รายละเอียดเพิ่มเติม

3. เอกลักษณ์ของพรรคชาติไทยเน้นหนักในหลัก 3 ประการคือ สามัคคี ก้าวหน้า มั่นคง
ผู้นำในการบริหารพรรค

พลตำรวจตรีประมาณ อดิเรกสาร หัวหน้าพรรคชาติไทย พ.ศ. 2517 - 2529

พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติไทย พ.ศ. 2529-2534

พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ หัวหน้าพรรคชาติไทย พ.ศ. 2534-2535

พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร หัวหน้าพรรคชาติไทย พ.ศ. 2535-2537

นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน