วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นโยบายพรรคพลังเกษตรกร

พรรคพลังเกษตรกร
“แผ่นดินนี้ เรามีสิทธิรับผิดชอบ”

ภายใต้ความคิด “เกษตรกรไม่ได้เป็นหนี้ใคร แต่ประเทศไทยเป็นหนี้เกษตรกร” โดยการนำของนายอนันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าพรรค มีนายผวน เส้งนนท์ ทำหน้าที่เลขาธิการพรรค พรรคการเมืองขนาดเล็กจากจังหวัดสงขลาลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในหมายเลข 5 เน้นนโยบายแก้ปัญหา 3 ด้านของสังคมไทยปัจจุบัน

นโยบายด้านการเกษตร เสนอการจัดตั้ง “สภาเกษตรกร” ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับชาติโดยเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนให้สำเร็จให้ได้ ในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาจะต้องมีการเกื้อหนุนต่อการพัฒนาของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนการผลิตสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทุกพื้นที่ เพื่อหาความเหมาะสมในการผลิตและการประกันราคา ให้เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน

พัฒนาระบบขนส่งทุกประเภท พาณิชนาวี รวมไปถึงรถไฟรางคู่เพื่อส่งเสริมธุรกิจด้านการเกษตรและอื่นๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์สินค้าการเกษตรในสถานีรถไฟ สถานีขนส่งทุกกสถานี เพื่อการระบายสินค้าทางการเกษตรในประเทศ และให้ถือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทุกด้านเป็นกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยรัฐ

นโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวทางการจัดตั้ง “คณะความมั่นคงประจำหมู่บ้าน (คมม.)” จากประชาชนในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเอง เพื่อทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและหาทางแก้ไข เสนอทางแก้ผ่านคณะความมั่นคงประจำตำบล (คมต.) สู่คณะความมั่นคงประจำอำเภอ (คมอ.) ต่อไปยังคณะความมั่นคงประจำจังหวัด (คมจ.) และนำปัญหาสู้ผู้มีอำนาจในการสั่งการแก้ไขโดยไม่ผ่านฝ่ายราชการ ที่ทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุน

นโยบายแก้ปัญหาเมืองหลวง ตามโครงการสร้างเมืองหลวงหลัก 10 เมืองทั่วประเทศ โดยนำเงินจาการยุติการก่อสร้างรถไฟฟ้า รถใต้ดิน และอาคารต่างๆ ที่ลงทุนด้วยภาษีประชาชนมาใช่ก่อสร้าง ซึ่งในทุกเมืองจะต้องมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ทั้งสถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ราชการต่างๆ มีหน่วยงานระดับอธิบดีดูแล โรงงานอุตสาหกรรมเป็นรูปแบบที่ใช้วัตถุดิบที่เมืองหลัก และต้องสร้างพระราชวังที่ประทับในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในทั้ง 10 เมืองหลัก

“พรรคพลังเกษตรกรทำได้จริง ถ้าท่านต้องการจริง เราใช้ทรัพยากรที่มี ทุนเท่าที่มี ไม่ต้องกู้ต่างชาติ ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม ไม่ต้องจ่างต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษา เราทำของเราเองได้ ความสุข ความสะดวกสบาย จะเกิดทุกหย่อมหญ้าทั่วประเทศไทย ไม่มีความทุกข์ทุกหย่อมหญ้าเหมือนทุกวันนี้” จากแถลงการณ์นโยบายเร่งด่วนพรรคพลังเกษตรกร