วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นโยบายพรรคแรงงาน

พรรคแรงงาน

"สร้างสรรค์ สังคม"

พรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หมายเลข 7 มีพันจ่าเอกเตชินท์ ทับพลี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และ นายวีริศนันต์ เทพตู่ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค ตั้งขึ้นด้วยนโยบายหลักที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชนบทให้หมดไป โดยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ การตลาดเสรีที่มีกลไกกำกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สร้างระบบสังคมที่มีสวัสดิการและหลักประกันเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่ดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นโยบายด้านการเมือง ปฏิรูปกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และมีสาระที่ประกันศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ สามารถคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน อีกทั้งปฏิรูประบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ รวดเร็ว และมีการตรวจสอบ ส่งเสริมให้มีองค์กรระงับข้อพิพาททางสังคมที่สอดคล้องกับการกระจายอำนาจการบริหาร และการคลังสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารประเทศอย่างแท้จริง มีนโยบายต่างประเทศที่เป็นมิตรอันดีกับทุกประเทศทั่วโลก

นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมกลไกการตลาดโดยการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดกฎหมาย ป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ และกฎหมายเศรษฐกิจ ที่ส่งเสริม และกำกับการแข่งขันภายในประเทศให้เป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างแท้จริง พร้อมปรับปรุงระบบกฎหมายการเงินให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะกฎหมายกำกับสถาบันการเงิน กฎหมายควบคุมและกำกับธุรกรรมทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับตราสารหนี้และ ตราสารอนุพันธ์และการเงิน อีกทั้งตรวจสอบและควบคุมให้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดและจริงจัง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และแรงงานภาคต่าง ๆ รวมตัวเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และให้มีการ พัฒนายกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้ใช้แรงงานให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับสภาพ การผลิตที่แปรเปลี่ยนไป เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นของผู้ใช้แรงงาน อีกทั้งส่งเสริมให้มีองค์กรกลาง เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้ใช้แรงงานในภาคต่างๆ โดยให้มีตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์กรนั้นอย่างแท้จริง มีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต การจัดการและการบริหารที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี และส่งเสริมระบบการประกันความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างอำนาจการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น โดยให้มีการสะสมทุนในระดับที่เหมาะสม เพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติรวมถึงในภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี้ยังส่งเสริมนโยบายการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคในประเทศ ผลักดันให้หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน ได้รับรู้อย่างทันเหตุการณ์ อีกทั้งผลักดันให้รัฐจัดตั้งองค์กรกำกับชี้แนะทิศทางการลงทุน แก่ผู้ประกอบการทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ส่งเสริมระบบการประกันภัยผลิตผลทางการเกษตร ระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบการรักษาสินทรัพย์ของชาติ และให้มีการพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

http://www.dopa.go.th/party/tlp.htm