วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นโยบายพรรคประชาราช

พรรคประชาราช
“ประเทศร่มเย็น ประชาชนเป็นสุข”

พรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หมายเลข 9 มีนายเสนาะ
เทียนทอง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และ มี ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร เป็นเลขาธิการพรรค

นโยบายหาเสียงของพรรคก่อน นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย อดีตเลขาธิการพรรคประชาราช จะแยกตัวออกไป มีดังนี้

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

2. ปราบทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง

3. นำสันติสุขกลับคืนภาคใต้โดยเร็ว

4. จัดทำเอกสารที่ดินทำกินให้เหมาะสม

5. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

6. แก้ไขความยากจนของเกษตรกร การตั้งสหกรณ์ ทบทวน FTA

7. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

8. ให้นักเรียนเรียนฟรี 12 ปี จนถึงอุดมศึกษา

9. คุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน

10. รับรอง คุ้มครองสิทธิเด็ก คนชรา คนพิการ

11. ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน (ไม่เก็บ 30 บาท)

12. ปรับฐานภาษี ให้ทั่วถึงเป็นธรรม