วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นโยบายพรรคประชามติ

พรรคประชามติ

“ชีวิตต้องมีหลักประกัน ด้วยเมตตา ปัญญา เพื่อประชาชน”

พรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หมายเลข 19 กับคำขวัญ “รวมพลังเมตาธรรมค้ำจุนชาติ เปลี่ยนหนี้สินของชาติเป็นทุน แปลงอนาคตของชาติเป็นทุน” โดยมีนายประมวล รุจนเสรี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และมีนาย วิฑูรย์ แนวพาณิช
เป็นเลขาธิการพรรค ใช้แนวทางนิเวศวิทยาการเมืองใหม่ที่เรียกกันว่า Green and Clean Politic คือ ความสัมพันธ์ทางการเมืองใหม่ของคนในสังคม ในแนวทางที่แข็งแรง ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบของคนในชาติ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ที่ปลอดจากาการซื้อสิทธิ ขายเสียง การทุจริตคิดมิชอบ พรรคประชามติ มีนโนบายทั้งสิ้น 20 ข้อ คือ

1. เราจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. ให้ประชาชนในแต่ละเขตุการเลือกตั้ง มีสิทธิอำนาจในการควบคุม และถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งในทุกระดับด้วยการลงประชามติ

3. ให้มีการปฏิรูประบบราชการ ด้วยการสร้างดุลยภาพทางอำนาจการบริหารระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความเสมอภาค

4. กำหนดให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ และจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตามแบบกรุงเทพมหานคร

5. จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค สาธารณูปการและทรัพยากรมนุษย์แต่ละจังหวัด เพื่อให้เป็นทุนของจังหวัด

6. อนุญาตให้คลังจังหวัดออกกองทุนพันธบัตร เพื่อพัฒนาจังหวัด จังหวัดละ 10,000 ล้านบาท ทั้ง 75 จังหวัด เป็นมูลค่ารวม 750,000 ล้านบาท

7. ให้เงินกองทุนพันธบัตรพัฒนาจังหวัด อยู่ภายใต้การดูแลของคลังจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารกองทุน


8. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้นำเงินกองทุนพันธบัตรไปพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการในท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างงาน

9. ให้มีโครงการปลูกต้นสัก และไม้ยืนต้นในทุกจังหวัด เพื่อเป็นกองทุนรอการชำระหนี้พันธบัตรพัฒนาจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัดทั่วประเทศ

10. ให้มีการเช่าที่ปลูกต้นสัก และไม้ยืนต้นในทุกหมู่บ้าน โดยเกษตรกรเป็นผู้ดูแล ครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 500 บาทต่อเดือน

11. ให้มีโครงการขุดสระและคลองส่งน้ำชลประทานคู่ขนานกับทางหลวงจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาทางเกษตรกรรม และการจ้างงานในชนบท

12. ให้มีการจัดตั้งองค์การตลาดกลางทางการเกษตรขึ้นในทุกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย และการประกันพืชผลทางการเกษตร

13. ให้มีการจัดสรรรายได้ภาษีอากรแก่ท้องถิ่น 70 % และจัดสรรให้กับส่วนกลาง 30% ทั้งให้มีการยกเลิกภาษีเงินได้ของข้าราชการบำนาญ

14. จัดให้มีการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ลงเหลือ 20% รวมทั้งจัดให้มีกองทุนบำนาญของภาคเอกชน โดยปลอดภาษีเงินได้จากเงินบำนาญ

15. อนุญาตให้กรุงเทพมหานคร มีสิทธิออกพันธบัตรจำนวน 250,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค ให้กับ กทม.

16. จัดให้มีสวัสดิการ น้ำ-ไฟ ฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อยเดือนละ 500 บาทต่อครอบครัว และการทำคลอดฟรีกับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ

17. จัดให้มีค่ายังชีพแก่ เด็ก คนชรา และคนพิการ ผู้ยากไร้ คนละ 500 บาทต่อเดือน รวมทั้งช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพอีกรายละ 20,000 บาท

18. เราจะสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษา เรียนฟรีถึงปริญญาเอก โดยถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติอันทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจ

19. ให้มีการปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มงบประมาณให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

20. เราจะหลอมรวมสังคมไทยในทุกเชื้อชาติ สาสนา ด้วยความรัก และความสามัคคี ให้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย คือ ความมีน้ำใจที่ดีต่อกัน

www.prachamatiparty . com