วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2489 เป็น
พรรคการเมืองจดทะเบียน ที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ที่ยังดำเนินการอยู่
ชื่อพรรคภาษาอังกฤษคือ "Democrat Party" แปลว่า "พรรคการเมืองของผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย"
มีชื่อย่อพรรคที่ใช้กันทั่วไปคือ ปชปชื่อภาษาอังกฤษ : Democrat Party
จัดตั้งพรรควันที่ 11 มิถุนายน 2525 จำนวนกรรมการบริหารพรรค : 49 จำนวนสมาชิก : 4,095,493 จำนวนสาขา : 194

นโยบายพรรคพรรค

มุ่งพัฒนาคน ดูแลตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยการเรียนฟรี รักษาฟรีอย่างมีคุณภาพ มีงานทำมีรายได้ ผู้สูงอายุ มีเบี้ยยังชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบท แก้ปัญหาที่ทำกิน ขยายพื้นที่ชลประทานเท่าตัว ตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงให้หมู่บ้าน ลดค่าครองชีพ ลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของครัวเรือน
กระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตลงทุนสร้างรถไฟรางคู่ ระบบขนส่งมวลชน
สร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการออกกฎหมายพิเศษเพื่อเอกภาพ
การแก้ปัญหาฟื้นฟูประชาธิปไตยด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
การตรวจสอบและถ่วงดุลตามหลักนิติธรรม