วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ การเลือกตั้ง2550

"ประชาชนต้องมาก่อน"

พรรคการเมืองจดทะเบียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย กับ “วาระประชาชน” ที่ยังคงนำเสนอรายละเอียดนโยบายต่างๆ มาเป็นระยะ ล่าสุดหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกมาเรียกร้องประชาชนและสื่อช่วยกดดันทุกพรรคการเมืองแข่งขันนโยบาย ประเดิมค้านใช้พลังงานนิวเคลียร์ และการปลูกพืชจีเอ็มโอ ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในหมายเลข 4 มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค ชู
4 นโยบายหลัก คือ

การพัฒนาคน โดยมีแคมเปญ เรียนฟรี เรียนดี มีงานทำให้เด็กไทยทุกคนจะได้เรียนฟรีจริงตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมปลาย เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีงานทำ สร้างงานได้ และอีกส่วนหนึ่งคือ หลักประกันอันมั่นคงในสวัสดิการที่ดีของทุกคน ดูแลคนไทยทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจวบจนวัยชรา เพิ่มศูนย์เด็กเล็กใกล้บ้านและที่ทำงานให้ทั่วถึง สำหรับประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่ไม่มีหลักประกันอื่น มีเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท

กอบกู้เศรษฐกิจ เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบท ด้วยการลงทุน 300,000 ล้านบาทขยายระบบชลประทานทั่วประเทศ ประกันภัยพืชผล ประกันราคาพืชผลเพื่อผลิตพลังงานทดแทน (เอทานอล) และตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ในชนบท นอกจากนี้ยังมีการลดค่าครองชีพ ลดภาระประชาชน โดยลดต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนการสร้างเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่ง เน้นการลงทุน 450,000 ล้านบาท ในระบบขนส่งมวลชนและระบบรถไฟ อีกทั้งจะมีการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ท่าเรือน้ำลึก เชื่อมโยงไทย เชื่อมโยงโลก และกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้

ใต้สันติ คืนความยุติธรรมให้ประชาชน สร้างกลไกการทำงานภาครัฐที่เป็นเอกภาพ พัฒนาเศรษฐกิจด้วยจุดแข็งของพื้นที่ และพัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตที่มีงานทำพึ่งตนเองได้

ฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการปฏิรูปจริยธรรมนักการเมือง เพิ่มการตรวจสอบถ่วงดุลที่เป็นอิสระและมีคุณภาพ บริหารจัดการบนหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบ กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น มุ่งสู่ความเป็นการเมืองรูปแบบใหม่ที่ประชาชนต้องมาก่อน และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชน ปฏิรูปสื่อมวลชนด้วยการออกกฎหมายเป็นหลักการประกันสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม กำเนิดใหม่ทีวีเสรี และปฏิรูปช่อง 11เป็นโทรทัศน์สาธารณะ

www.democrat.or.th