วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นโยบายพรรคชาติไทย

พรรคชาติไทย

“ ยืนหยัด ชัดเจน เปลี่ยนความคิด เป็นความจริง”

พรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หมายเลข 13 มีนายบรรหาร กับโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ภายใต้แนวคิด “พัฒนาคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” นำโดยนายศิลปะอาชา หัวหน้าพรรค และ นายประภัตร โพธสุธน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค แบ่งแนวนโยบายตามภูมิภาค กล่าวคือ แบ่งเป็นระดับประเทศ ระดับภาค และส่วนของกรุงเทพมหานคร


นโยบายเด่นระดับประเทศ “พัฒนาคน” ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ไปจนถึงบั้นปลายแห่งชีวิต เด็กเรียนฟรี มีอาหารกลางวัน พร้อมยกระดับสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลตำบล และเพิ่มงบพัฒนาครุภัณฑ์แก่ระบบโรงพยาบาลเพิ่มอีก 20,000 ล้านบาท และจัดสวัสดิการผู้เดือดร้อนให้ทั่วถึง “พัฒนาแหล่งน้ำ” โดยตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำ เพื่อบริหารน้ำอย่างมีเอกภาพ ให้มีการพัฒนา 25 ลุ่มน้ำหลัก เพื่อจัดการน้ำอย่างเพียงพอ และขยายเขตบริเวณชลประทานจาก 27 ล้านไร่ เป็น 60 ล้านไร่ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” ทำถนนลาดยาง ไร้ฝุ่น ทุกหมู่บ้าน ระยะทาง 50,000 ก.ม. ภายใน 3 ปี และจัดขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ และเมืองหลักให้เพียงพอ

แนวนโยบายในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเร่งรัดโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยให้อยู่ใกล้แหล่งงาน แก้ไขปัญหาจราจร โดยจัดระบบขนส่งสาธารณะให้เหมาะสม และเชื่อมโยงให้ทั่วถึงกัน รวมถึงขจัดมลภาวะ โดยบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการ ฝุ่น เสียง น้ำ ขยะล้น อย่างเข้มงวด จริงจัง

แนวนโยบายในส่วนภูมิภาค สอดคลองกับนโยบายในระดับประเทศ โดยภาคกลางเน้น น้ำมี หนี้ลด ถนนดี ชีวิตเข้มแข็ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำนโยบายภายใต้หัวข้อ น้ำมี หนี้ลด คนมีที่ทำกิน ชีวิตเข้มแข็ง ภาคเหนือมีการผลักดัน พ.ร.บ.ป่าชุมชน ให้คนอยู่ร่วมกับป่า และพัฒนาชีวิตเกษตรกร ในส่วนภาคตะวันออกมีนโยบายเก็บกวาดมลพิษ บังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการปัญหาน้ำเสีย ฝุ่นละออง ขยะพิษอย่างเข้มงวดจริงจัง ส่งเสริมการค้าผลผลิตทางการเกษตร และเชื่อมการขนส่งระบบรางและถนน ระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน กรุงเทพฯ กับท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนแนวนโยบายภาคใต้ มี 3 นโยบายหลัก เริ่มจาก “แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
ด้วยยุทธศาสตร์ บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระบบอุทธรณ์ฉุกเฉินเพื่อความเป็นธรรม บริหารราชการแบบครบวงจรจังหวัดชายแดนใต้ และส่งแรงงานชายแดนใต้ไปโลกมุสลิม

นโยบายต่อมา “พัฒนาด้ามขวานไทยให้เป็นทอง” ด้วยยุทธศาสตร์ สามเหลี่ยมท่องเที่ยวปลอดภัยในแดนใต้ เปิดประตูขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งตะวันตก สร้างแหล่งพลังงานแบบพึ่งพาตนเอง และบริหารการประมงแบบยั่งยืน และสุดท้าย “ส่งเสริมอัตลักษณ์เป็นแกนหลักสังคมใต้” ด้วยยุทธศาสตร์ รักษาเอกลักษณ์ของชาวปักษ์ใต้ ส่งเสริมบทบาทสตรีใต้ให้รับใช้แผ่นดินเกิด และส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทาง

http://www.chartthai.or.th/chartthai/main.php